Csed Gyed Gyes kalkulátor 2021-ben

Számolja ki, hogy 2021-ben mennyi pénzt fog kapni CSED, GYED, GYES után, a kalkulátorunk alapján.

Document
Gyermek (várható) születési dátuma (év, hó, nap):
Ikergyermekek
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyerek
Van 365 nap biztosítási időm az elmúlt 2 évre
Átl. havi bruttó bér az elmúlt évben
Diplomás GYED-et igénylek
Igénylem a családi adó/járulék kedvezménytA gyermekvállalás az egyik legnagyobb változást hozza az ember életében, – olyan fordulópontot jelent, amelynek során átrendeződnek a családi kapcsolatrendszereink, alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez, össze kell hangolni a különböző szerepeinket. A legszebb, és legizgalmasabb időszak veszi kezdetét – hiszen a babával együtt család is születik. Család – amelynek értéke társadalmilag, gazdaságilag és az egyén szintjén is felbecsülhetetlen.

A családpolitika a családok jogi, gazdasági és szociális védelme

A családpolitika olyan eszközökkel rendelkezik, amelyek stabilan, komplexen, célzottan, rugalmasan biztosítják az elfogadó és támogató társadalmi környezet megteremtését a családok számára. A családpolitika részeként a gyermekek után különböző ellátásokat biztosítanak.

Csecsemőgondozási díj – CSED

A CSED-et, vagyis a csecsemőgondozási díjat havi rendszerességgel folyósítják – a nem szociális alapú családtámogatások közé tartozik.

CSED Jogosultság

CSED-re az a nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeke :

 • a biztosítási jogviszony alatt születik
 • vagy ha a biztosítási jogviszony megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy
 • a biztosítása megszűnését követően 42 napon túl a baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt születik, vagy ha a folyósítás megszűnt és ezt követően 28 napon belül születik.

Csecsemőgondozási díjra más is szerezhet jogosultságot, például a családbafogadó gyám, az örökbefogadó nő, a vér szerinti apa (ha a szülő nő felügyeleti joga valami miatt megszűnt, vagy az egészségi állapota miatt kikerül a háztartásból, vagy meghal). Szintén kaphat CSED-et az az örökbefogadó férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, vagy ha az örökbefogadni szándékozó nő az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, illetve ha az örökbefogadni szándékozó nő meghal.

A CSED összege

A csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál a biztosítási jogviszonyban elért, a személyi jövedelemadó-előleg megállapításához, és a társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelmet veszik figyelembe. A csecsemőgondozási díj a naptári napi jövedelem 70 %-a, ami 2021. július 1-jétől a bruttó fizetés 100 százalékára fognak emelni. A CSED összegéből személyi jövedelemadó-előleget és társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetni.

A CSED időtartama

A csecsemőgondozási díj időtartama megegyezik a szülési szabadság időtartamával, azaz 168 napon (24 héten) keresztül jár. A CSED összege már igénybe vehető a szülés előtt 4 héttel. Ha a kérelmező megfelel a CSED feltételeinek, akkor lehetőség van a szülés után 6 hónappal, visszamenőlegesen is kérvényezni a CSED összegét.

Hátrány, hogy a A CSED mellett semmilyen jogviszonyban nem lehet keresőtevékenységet folytatni .

A CSED időtartamának lejárta után, a szülő a GYED (gyermekgondozási díj) igénybevételére lesz jogosult. A CSED és a GYED iránti kérelem egyidejűleg is benyújtható egy közös nyomtatványon.

A CSED igénylése

Az ellátás iránti kérelmet a biztosított a foglalkoztatóhoz nyújthatja be -, ha pedig önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), akkor kizárólag elektronikus úton az egészségbiztosítóhoz nyújthatja be az igényét.

Az egyidejűleg benyújtandó okmányokról, az igény elbírálásáról, a CSED folyósításáról, az adatváltozás bejelentéséről további részleteket olvashat a Magyar Államkincstár tájékoztató oldalán.

Gyermekgondozási díj – GYED

Amikor a CSED lejár, akkor az arra jogosultak gyermekgondozási díjat (GYED) igényelhetnek. Azonban ennek az összegét már törvény határozza meg – maximalizálva a pénzbeli juttatást. A GYED olyan pénzbeli ellátás, amely biztosítási jogviszonyhoz van kötve. A GYED a csecsemőgondozási díj lejártát követően jár a kisgyermek 2 éves koráig, ikergyermekek esetén pedig a gyermekek 3 éves koráig jogosult rá a szülő.

GYED Jogosultság

Gyermekgondozási díjra jogosult, az a gyermekét a saját háztartásában nevelő biztosított szülő, aki a gyermeke születése előtti két éven belül rendelkezik 365 nap biztosítási jogviszonnyal. Szintén jogosult a GYED-re az, akinek a részére CSED került megállapításra (gyám, örökbefogadó, anya, vér szerinti apa), és a biztosítása a CSED alatt szűnt meg (de itt is feltétel a 2 éven belüli 365 nap biztosítási jogviszony megléte, illetve az, hogy a gyermeket a saját háztartásában nevelje).

A GYED-et 2020. január 1-től a nagyszülő és a nevelőszülő is igénybe veheti.

Diplomás GYED

“Diplomás” GYED-re jogosult az a magyar állampolgárságú vagy másik EGT állampolgárságú szülő nő, vagy vér szerinti apa, aki magyar nyelvű felsőfokú alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben,mesterképzésben, egységes osztatlan doktori képzés nappali tagozatán tanul, rendelkezik legalább két aktív félévben hallgatói jogviszonnyal és a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt megszületett. Szintén igényelheti az is, akinek a hallgatói jogviszonya szüneteltetését illetve megszűnését követő 1 éven belül megszületett a gyermeke.

Fontos tudnivaló, hogy a GYED-re való jogosultsághoz szükséges 365 napos biztosítási jogviszonynak nem kell folyamatosnak lennie.

A GYED összege

A GYED összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, azzal a kikötéssel miszerint a GYED megállapítható összegének maximuma havonta nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százalékát. (Azaz számszerűsítve a GYED havi összege 2021-ben nem lehet több havi bruttó 234.360,- Ft-nál. A GYED maximális összegét hivatalból felülvizsgálják minden év január 15-ig.

A diplomás GYED összege:

 • a felsőfokú szakképzésben, a felsőfokú alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben, a szakirányú továbbképzésben részt vevő igénylő esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a,
 • míg a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő igénylő esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a

A GYED bruttó összegéből le fognak vonni 15% személyi jövedelemadó-előleget, és 10% nyugdíjjárulékot. A családi kedvezmény érvényesíthető.

A GYED-et visszamenőleg is lehet igényelni.

A GYED mellett a szülő korlátlan időtartamban, bármilyen jogviszonyban dolgozhat, kivéve az úgynevezett diplomás gyedet kapókat, akik csak az ellátás folyósításának 169. napjától végezhetnek korlátlan időtartamban keresőtevékenységet.

A GYED igényléséről, az igénybejelentéssel egyidejűleg benyújtandó okmányokról, és a GYED-el kapcsolatos egyéb tudnivalókról részletesebben a Magyar Államkincstár tájékoztató oldalán olvashat.

Gyermekgondozást segítő ellátás- GYES

A GYES olyan támogatás, ami alanyi jogon jár, és havonta rendszeresen folyósítják az arra jogosultak számára.

GYES Jogosultság

Gyermekgondozást segítő ellátást kaphat:

 • a gyermek szülője
 • a gyámja
 • a nagyszülő (amennyiben a gyermek betöltötte 1. életévét, és szülei háztartásában nevelik, és a szülők nyilatkoznak a nagyszülői

gyermekgondozást segítő ellátásról)

A GYES időtartama

A GYES folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha a CSED, és a GYED lejárt. A GYES-re jogosult személy a saját háztartásban nevelt gyermek után

 • a gyermek hároméves koráig jogosult
 • ikergyermekek esetében a tankötelessé válás évének végéig
 • ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, akkor 10. életévének betöltéséig

Hány gyermek után kaphatunk GYES-t?

Aki GYES-re jogosult, az egy időben két gyermek után kaphat gyermekgondozást segítő ellátást, fontos információ, hogy az ikreket egy gyereknek tekintik.

Mikor nem jár a GYES?

Nem jár a GYES, ha:

 • ha napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el a fél évesnél fiatalabb gyermeket
 • a gyermek fél éves kora előtt a szülő keresőtevékenységet
 • a szülő előzetes letartóztatásban/börtönben van
 • ha a gyermeket a gyámügyi törvény alapján átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, vagy 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el.
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §(1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, bizonyos kivételekkel.

A GYES összege

A GYES havi összege – a gyermekek számától függetlenül – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével – így a GYES havi összege 2021-ben 28.500 Ft, ikergyermekek esetén a havi összeg a gyermekek számával szorzódik. A kapott összegből levonásra kerül 10 százalék nyugdíjjárulék cimén.

GYES melletti munkavégzés

GYES mellett bizonyos feltételek mellett lehet keresőtevékenységet folytatni:

 • a szülő a gyermek féléves korától időkorlátozás nélkül dolgozhat
 • a gyermek hároméves kora után a nagyszülő is dolgozhat maximum heti 30 órát (viszont az otthonában időkorlátozás nélkül )

A GYES igénylésével kapcsolatos tudnivalókról további információkat olvashat a Magyar Államkincstár tájékoztató oldalán

CSALÁDI PÓTLÉK

A családi pótlék az állam által havonta nyújtott ellátás, amit minden esetben igényelni kell. Az állam ezzel kíván hozzájárulni a gyermek(ek) iskoláztatásával kapcsolatos költségekhez. A családi pótléknak két része van : a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék).

Családi pótlék Jogosultság

Nevelési ellátásra jogosult:a saját háztartásban nevelt gyermek

 • vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
 • a szülővel élő házastárs,
 • a szülővel együtt élő élettárs,

A családi pótlék a tankötelezettségi kor utolsó napjáig jár. Ha a gyermek tovább tanul, akkor annak a tanévnek a végéig kapja a pótlékot, amikor a huszadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű gyerekek után ez 23 éves korig jár.

Családi pótlék összege

A családi pótlék alanyi jogon járó havi összege több tényező függvénye – befolyásolja a gyerekek száma, az hogy a szülő egyedülálló szülőként neveli e az egy vagy több gyermekét, illetve hogy tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekről van szó. Néhány példa:

 • egy gyermekes család : 12 200 forint,
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló: 13.700 forint,
 • kétgyermekes család :13 300 forint, gyermekenként
 • két gyermeket nevelő egyedülálló : 14 800 forint gyermekenként

A családi pótlék igénylésével, összegével kapcsolatos részletes információk a Magyar Államkincstár tájékoztató oldalán olvasható.

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

A gyermeknevelési támogatást három vagy több kiskorút nevelő szülő vagy gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – veheti igénybe, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.

A jogosultság megszűnik abban az esetben, ha a legidősebb gyermek 18 éves lesz, és így három alá csökken a gyermekek száma .

A GYET-ben részesülő heti 30 órában folytathat keresőtevékenységet, de ha a munkavégzés az otthonában zajlik, akkor korlátozás nélkül dolgozhat.

Mikor nem jár gyermeknevelési támogatás?

Nem állapítható meg GYET annak a személynek, aki

 • olyan gyermek után igényli a GYET-et, akit ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek,
 • előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti

A gyermeknevelési támogatás összege

A gyermekek számától függetlenül a GYET havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, aminek összegéből nyugdíjjárulékot vonnak le.

A GYET igénylésével kapcsolatos további információkat a Magyar Államkincstár tájékoztató oldalán olvashatja.